نوشته‌ها

تاثیرات پیاده سازی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر روی پروژه های نظامی کشور و اثرات طولانی مدت آن

  • عنوان مقاله:

    تاثیرات پیاده سازی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر روی پروژه های نظامی کشور و اثرات طولانی مدت آن

               چکیده:

    امروزه استاندارد های ملی شایستگی مدیریت پروژه در جوامع پیشرفته دنیا مقبولیت زیادی پیدا کرده است.دومین الگویی برای ارزیابی شایستگی مدیریت پروژه براساس ارزش های اعتقادی و اصول حرفه ای، به منظور اتخاذ، ارزیابی و ارتقای نیروی انسانی پروژه، در تعالی و رشد حرفه ای حوزه تخصصی در سازمان های پروژه محور بسیار موثر خواهد بود.با وجود اینکه ازاستاندارد های عرضه شده در سطح بین المللی عمومی در هر فرهنگ و بستر اجتماعی می توان استفاده کرد، باید به فراخورشرایط جوامع ، فرهنگ ها و نوع سازمان ها ،تدوین شده اند. با توجه به وجود سازمان های نظامی پروژه محور در کشور و الزامات خاص نیروی انسانی مورد نیاز آنها از منظر سازمان های نظامی، که سازمان هایی ارزش محور هستند، لزوم تدوین چارچوب، ارزیابی شایستگی های مدیریت پروژه در سازمان های نظامی پروژه محور احساس می شود. لذا در این مقاله به تاثیرات پیاده سازی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر روی پروژه های نظامی کشور و اثرات طولانی مدت آن خواهیم پرداخت.

دانلود کامل مقاله