با شرکت در این کارگاه شما می توانید:

تدوین ساختار شکست کار

تقویم وساعت کاری

روابط، فعالیتها و مایلستون

برنامه ریزی و تخصیص منابع

وزن دهی فعالیت

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

برنامه ریزی هزینه

گزارش گیری حرفه ای

ارزش کسب شده

تحلیل های کاربردی

تحلیل تاخیرات و انحرافات

استراتژی های کاربردی اجرا

آموزش های لازم و کاربردی را با تدریس و مشاوره دکتر محمد علی زارع  تجربه کنید.